Đăng kí nhận ebook mới: Hướng dẫn tại đây!

Giáo trình AutoCAD 2016 - Nhiều tác giả file PDF

Nội dung


Mục tiêu
• Mô tả và thiết lập không gian làm việc.
• Nhận diện và sử dụng các chức năng bàn phím.
• Nhận diện các thành phần chủ chốt của giao diện.
• Sử dụng lệnh đơn chuột phải để truy cập lệnh và tùy chọn.
• Giải thích mục đích của các công cụ giao diện AutoCAD

Giao trinh Autocad 2016.pdf - 22.5 MB

Similar Products

129911233109052732

Add a review