Đăng kí nhận ebook mới: Hướng dẫn tại đây!

Giáo Trình Autocad 3D 2018 - Cơ bản đến nâng cao PDF

Nội dungNội dung
Chương 1: Mô hình hóa 3D cơ bản........................................................................ 4
Giới thiệu............................................................................................................ 4
Không gian làm việc 3D Modeling trong AutoCAD ........................................... 4
Vùng làm việc mô hình 3D................................................................................. 5
The Box Tool...................................................................................................... 8
Tạo hệ tọa độ người dùng ................................................................................. 10
Tạo nêm chốt .................................................................................................... 11
Ví dụ 2 ( Tạo dựng tọa độ UCS bằng cách lựa chọn 3 điểm) ............................ 13
Tạo một khối trụ ............................................................................................... 14
Ví dụ 3: (Quay trở lại hệ tọa độ UCS trước đó)................................................. 15
Ví dụ 4: (Tạo 1 hệ tọa độ UCS bằng cách cách xác định điểm gốc tọa độ) ....... 16
Ví dụ 5 : (Xoay hệ tọa độ UCS theo các trục X,y hoặc Z)................................. 16
Ví dụ 6 (Tạo hệ tọa độ bằng cách xác định trục Z)............................................ 17
Sử dụng hệ thống tọa độ người dùng động........................................................ 20
Viewports cho mô hình 3D ............................................................................... 21
Tạo hình dạng cơ bản........................................................................................ 22
Sử dụng công cụ Polysolid................................................................................ 26
Sử dụng công cụ Extrude.................................................................................. 27
Sử dụng công cụ Revolve ................................................................................. 32
Sử dụng công cụ Sweep.................................................................................... 35
Sử dụng công cụ Loft........................................................................................ 38
Sử dụng công cụ Press pull ............................................................................... 41
Kết hợp Boolean............................................................................................... 47
Sử dụng công cụ Helix...................................................................................... 57
BÀI TẬP .......................................................................................................... 60
Chương 2 : Chỉnh sửa khối Solid và tạo ra bản vẽ 2D.......................................... 62
Giới thiệu.......................................................................................................... 62
Nguyễn Vĩnh Từ Hướng dẫn Autocad 2018 3D cơ bản
3
www.advancecad.edu.vn-www.ungdungmaytinh.com
Sử dụng công cụ Move ..................................................................................... 62
Sử dụng công cụ 3D Move ............................................................................... 64
Sử dụng công cụ Array ..................................................................................... 65
Sử dụng công cụ 3D Align................................................................................ 67
Sử dụng công cụ 3D Mirror .............................................................................. 73
Sử dụng công cụ Fillet Edge ............................................................................. 77
Sử dụng công cụ Taper Faces ........................................................................... 79
Sử dụng công cụ Offset Faces........................................................................... 81
Sử dụng công cụ 3D Rotate .............................................................................. 84
Sử dụng công cụ 3D Polyline............................................................................ 86
Tạo một 3D Polar Array ................................................................................... 87
Sử dụng công cụ Shell ...................................................................................... 89
Sử dụng công cụ vát cạnh ................................................................................. 90
Sử dụng công cụ Section Plane......................................................................... 91
Sử dụng công cụ Live Section........................................................................... 92
Cài đặt bản vẽ tiêu chuẩn .................................................................................. 93
Tạo hình chiếu chính......................................................................................... 94
Tạo một hình chiếu ........................................................................................... 95
Tạo dựng chế độ xem mặt cắt ........................................................................... 97
Tạo một mặt phẳng cắt đầy đủ .......................................................................... 98
BÀI TẬP ........................................................................................................ 100

Similar Products

2918058716116562071

Add a review