SÁCH - THIẾT KẾ THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP (HOÀNG THỊ HIỀN)

Add a review
SÁCH - THIẾT KẾ THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP (HOÀNG THỊ HIỀN) Chương 1: Phân xưởng sản xuất và môi trường không khí trong phân xưởng sản xuất Chương 2: Tổn thất nhiệt, tỏa nhiệt và thu nhiệt Chương 3: Tỏa hơi nước, tỏa khí và hơi độc, tỏa bụi Chương 4: Hút cục bộ Chương 5: Thổi cục bộ Chương 6: Thông gió chung cơ khí và tự nhiên Chương 7: Đường ống dẫn không khí - tính toán khí động và chọn thiết bị thông gió Chương 8: Hệ thống vận chuyển bằng khí ép Chương 9: Đặc điểm và một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng

Descriptions

Chương 1: Phân xưởng sản xuất và môi trường không khí trong phân xưởng sản xuất Chương 2: Tổn thất nhiệt, tỏa nhiệt và thu nhiệt Chương 3: Tỏa hơi nước, tỏa khí và hơi độc, tỏa bụi Chương 4: Hút cục bộ Chương 5: Thổi cục bộ Chương 6: Thông gió chung cơ khí và tự nhiên Chương 7: Đường ống dẫn không khí - tính toán khí động và chọn thiết bị thông gió Chương 8: Hệ thống vận chuyển bằng khí ép Chương 9: Đặc điểm và một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng
  • Tên sách
  • Download
  • Đọc online

Similar Products

4056916391624807500

Add a review